mgr inż. Michał Miścior

pomiary elektryczne

22-500 Hrubieszów; ul. Polna 40a/10 .
tel. +48 606 150 303 .
Internet:
www.nowatechnika.hru.pl .
NIP 919-125-26-96; REGON 060103220 .

POMIARY ELEKTRYCZNE

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) - Rozdział 6, Utrzymanie obiektów budowlanych – zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego m.in. do okresowej kontroli:

     - co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji

        narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników

        występujących podczas użytkowania obiektu,

     - co najmniej raz na 5 lat - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

        w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony

        od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia.
 


 

Wykonujemy pomiary elektryczne:
     - instalacje elektryczne wewnętrzne
     - rezystancja izolacji
     - rezystancja uziemień
     - badanie i ocena instalacji odgromowej
     - badanie wyłączników różnicowo-prądowych
     - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

     - pomiar napięcia krokowego i dotykowego

     - pomiar rezystancji izolacji kabli

     - badanie transformatorów

     - badanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

     - badanie instalacji oddymiającej, rozruch klap dymowych

     - badanie wyłączników prądu (główny, P-POŻ)

 


Masz nową instalację w budynku. Zapłaciłeś dużo pieniędzy za jej wykonanie. Twój wykonawca elektryk mówi, że wszystko jest w porządku - a co innego ma powiedzieć. UPEWNIJ SIĘ czy Twoja instalacji jest bezpieczna i czy Twoje pieniądze nie poszły na marne. Koszt badania instalacji nie jest duży a będziesz spał spokojnie.  

 

tel. 606 150 303

 

mgr inż. Michał Miścior

uprawnienia budowlane nr LUB/0005/PWOE/07

świadectwo kwalifikacyjne nr 419E-G1/10/2008 i 419D-G1/11/2008